1.GİRİŞ.. 1

A.Akreditasyonun Gerekliliği 2

B.Akreditasyon Kuruluşları 3

C.Akreditasyon Ölçütleri 4

D.Uludağ Üniversitesi’nin  Akreditasyon Açısından Bulunduğu Yer 8

E.Uludağ Üniversitesi’nde Tasarlanan  Akreditasyon  Süreci 9

2.ÖZ-DEĞERLENDİRME RAPORU.. 11

2.1.FAKÜLTENİN TÜMÜNÜ İLGİLENDİREN BİRİNCİ BÖLÜMDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER  12

I.FAKÜLTE İLE İLGİLİ BİLGİLER.. 12

A.Genel Bilgiler 12

B.Fakültenin Organizasyon Şeması 12

C.Öğretim Elemanları ve Öğrenciler 12

D.Fakültenin Mali Kaynakları 12

E.Akademik Takvim.. 12

 

II.AMAÇLAR VE ÖZ-DEĞERLENDİRME.. 13

A.Amaçlar 13

B.Fakültenin Kuvvetli Yönleri 13

C.Fakültenin Zayıf Yönleri 13

D.Kısa Vadeli Hedefler 13

E.Uzun Vadeli Hedefler 13

 

III.FAKÜLTENİN BİRİMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER.. 14

A.Bölümler, Anabilim  Dalları ve Programlar 14

B.Yürütülen Programlar ve Verilen Unvanlar 14

C.Yöneticilerle İlgili Bilgiler 14

D.Mekan Durumu. 14

 

IV.MALİ HUSUSLAR.. 14

A.Mali Yıl 14

B.Harcama Kalemleri 14

 

V.AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER.. 14

A.Personel 14

B.Akademik Yükseltme ve Unvanlar 15

C.Öğretim Elemanlarının İş Yükü. 15

D.İngilizce İletişim.. 15

E.Bilimsel Toplantılar ve Seyahat 15

F.Danışmanlık ve Araştırma Politikaları 15

 

VI.SOSYAL, KÜLTÜREL VE DESTEK HİZMETLERİ / BİRİMLERİ 16

A.Bilgisayar Olanakları 16

B.Kütüphane Olanakları 16

C.Burs Olanakları 17

D.Yurt Olanakları 17

E. Mediko Sosyal Hizmetleri 17

F.Öğrenci Kültür ve Sanat Toplulukları 18

G.Spor, Kültür ve Sanat Etkinlikleri 18

H.Kariyer Planlama ve Mesleki Yerleştirme Birimi 18

 

VII.KAYITLI / MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI 18

 

VIII.LİSANS PROGRAMLARINA KABUL VE MEZUNİYET KOŞULLARI 18

A.Öğrencilerin Kabulü. 18

B.Mezuniyet Koşulları 19

 

IX.LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL VE MEZUNİYET KOŞULLARI 19

A.Öğrencilerin Kabulü. 19

B.Mezuniyet Koşulları 19

 

X.MEZUNLARLA İLETİŞİM.. 19

2.2.Bölüme / Programa Yönelik İkinci Bölümde Bulunması Gereken Bilgiler  20

I.AMAÇLAR VE ÖZ-DEĞERLENDİRME.. 20

A.Bölümün/Programın Kısa Geçmişi ve Yeri 20

B.Bölümün/Programın Amaçları 20

C.Bölüm Amaçlarının Değerlendirilmesi 21

D.Bölümün/programın Kuvvetli Yönleri 21

E.Bölümün/programın Zayıf Yönleri 21

F.Kısa Vadeli Hedefler 21

G.Uzun Vadeli Hedefler 21

 

II.BÖLÜMLE İLGİLİ BİLGİLER.. 22

A.Öğrenci Sayıları 22

B.Verilen Unvanlar 22

C.Kredinin Tanımı 23

D.Lisans Ders Programı 23

E.Lisans Düzeyindeki Derslerin Öğretim Programı 23

F.Lisansüstü Ders Programı 23

G.Lisansüstü Düzeyindeki Derslerin İçerikleri 24

H.Mezuniyeti Onaylama. 24

I.Yatay/Dikey Geçiş. 24

J.Danışmanlık Sistemi (Öğrenciye Destek ve Rehberlik) 24

K.Yazılı ve Sözlü İletişim.. 25

L.Bilgisayar Deneyimi 25

M.Programın Hedeflenen Sonuçları 25

N.Yenilikçi Özellikler 25

O.Öğretme, Öğrenme ve Değerlendirme. 25

P.Öğrenci Gelişimi ve Başarısı 26

 

III.LABORATUAR OLANAKLARI İLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KAYNAKLARI 26

A.Laboratuarların Listesi 26

B.Laboratuarlar İle İlgili Bilgiler 26

C.Var Olan Laboratuarlardaki Eksiklikler 27

D.Kurulması Planlanan Laboratuarlar 27

E.Laboratuar Bakım ve Servis Hizmetleri 27

 

IV.ÖĞRETİM ELEMANLARI VE DESTEK PERSONEL PROFİLİ İLE İLGİLİ BİLGİLER   27

 

V.ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRMESİ 28

A.Genel Personel Profili 29

B.Değerlendirmeye Katılan Personel 29

C.Değerlendirmeye Katılan Yayınlar 29

D.Öğrenciler ve Dereceler 30

E.Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma Kaynakları 30

F.Araştırma Kültürü ve Çevresi 30

2.3  FAKÜLTE VE BÖLÜMLER TARAFINDAN HAZIRLANMASI GEREKEN EK BİLGİ VE DÖKÜMANLAR   31

 

 


 


1.         1.      GİRİŞ

Uludağ Üniversitesi, ülkesine ve ulusuna hizmet etme arzusu içinde çağdaş kalma yetisi kazanmış öğrencilerini, ideal sosyal çevre koşullarında en son kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donanmış, uluslar arası platformlarda yarışabilecek, kişilikli ve erdemli, kısaca nitelikli bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefine ulaşabilmesi için, üniversitemizin

·         ·       öğrencilerine, sürekli gelişim için yaşam boyu eğitim anlayışıyla, bilimsel çalışma esaslarını, ortak çalışmalar içerisinde yer alabilmeyi, etkin ve düzenli çalışmayı sorunlara çözüm getirmeyi, çalışmaları eşgüdüm içerisinde yürütmeyi öğretmesi ve onlara yönetme yeteneği kazandırması,

·         ·       öğrencilerinin, mezun olurken, teknik ve sosyal bilgilerle donatılmış, liderlik becerisi kazanmış, kamu ve özel  kuruluşlarca aranılan kişiler olmasını sağlaması, mezunlarına kazandıracağı birikimle, özel ve kamu kuruşlarına önderlik edecek bir eğitim vermesi,

·         ·       geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için araştırmacı eğitim programları hazırlaması, tüm araştırmacılarına, kendi konularında bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi kullanma yöntemlerini öğreterek iyi bir araştırıcı kimliğini  kazandırarak geleceğin akademisyen alt yapısını  oluşturması,

·         ·       ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji, eğitim ve araştırma alanlarındaki gelişmelere katkıda bulunan, kendi konusu ile ilgili bilim dünyasında uluslararası kabul gören öğretim üyelerine sahip olması,

·         ·       öğretim üyelerini bilimsel çalışmaları açısından Türkiye ölçeğinde öne çıkararak, yeni çalışma konularına ağırlık verip, öncülük ederek belirli konularda önde gelen bir araştırma merkezi olması, ardından da Avrupa Birliği içerisindeki  diğer eğitim ve araştırma kuruluşları arasında seçkin bir yere sahip olması

gerekmektedir.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, üniversitemizin tüm birimlerinin eğitim-öğretim programları yeniden ele alınmış, bu programların, ABD, Kanada ve AB ülkelerindeki gelişmiş üniversitelerin eğitim programları ile paralel olacak şekilde ve çeşitli akreditasyon kuruluşlarının ölçütleri doğrultusunda dünya standartlarına uygun hale getirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, tüm programlardaki dersler mesleki zorunlu, mesleki seçmeli, kültürel ve sosyal seçmeli olmak üzere üç gruba bölünmüş, gruplar içindeki derslerin  kredi saat oranları da her mesleki disiplinin gerektirdiği biçimde düzenlenmiştir.  Bu düzenleme ile, öğrenci odaklı, aktif öğrenme yaklaşımı esas alınarak, öğrenciye, mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek ders programını seçme özgürlüğü tanınmış, seçimli sosyal ve kültürel dersler ile de, öğrencilerimizin kendini ifade edebilmesi ve toplumla  kolayca  bütünleşebilmesinin sağlanması hedeflenmiştir

Eğitim programları üzerindeki çalışmaları desteklemek üzere, eğitim olanaklarının iyileştirilmesi, fiziki  çevrenin geliştirilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması çalışmaları da sürdürülmektedir. Geliştirilmiş bilgisayar ağı ile öğrencilerimizin ve akademik personelimizin çeşitli bilgilere  ve binlerce bilimsel yayına erişebilmeleri öncelikli olarak mümkün hale getirilmiştir. Eğitimin  kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile,  merkezi kütüphanenin geliştirilmesinden, yeni dershanelerin yapımına kadar bir çok konuda atılımlar yapılmış, öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için, birçok yeni sağlık, sosyal  ve kültür  tesisleri planlanmıştır.

Hedeflenen bu yeniden yapılanmanın, öğrencilerimize, üniversitemize ve kentimize neler kazandıracağı, önümüzdeki yıllarda, akreditasyon çalışmaları kapsamında tanımladığımız performans ölçütleri üzerinde yapılacak ölçümler ile ortaya çıkacaktır. Ancak, eğitim programlarının başarıya ulaştığının en belirgin göstergesi, tüm  akademik birimlerimizin akreditasyon sürecinden geçebilmesi olacaktır. Bilindiği gibi, akreditasyon,  tüm batı ülkelerindeki eğitim kurumları  için vazgeçilmez bir standart   olmuştur. [1]

A.            A.        Akreditasyonun Gerekliliği

Yüksek öğretim sürecinin nitelikli olması,  bilginin, çağdaş, sürekli yenilenen ve değişime açık olması ile mümkündür. Bu nedenle, eğitim programlarının bileşenlerinin ve hedeflere ulaşmada kullandığı yöntemlerin belli aralıklarla gözden geçirildiği bir değerlendirmenin yararları yadsınamaz. Öğrencilerin başarıları, mezun sayısı, iş bulabilen mezun sayısı, mezunların çalıştıkları iş yerleri gibi sistem çıktıları ile sistem süreci ilişkilendirilerek, sağlanacak geri bildirimler ile sistemin iyileştirilmesi sağlanabilir.

Ayrıca, küreselleşen bir dünyada, Avrupa Birliği ile entegrasyon politikalarını benimsemiş olan ülkemizin, eğitim kurumlarının da entegrasyona uygun bir hale getirilmesi, bu süreçte önemli aşamalardan birisidir. Üniversitelerin, hem eğitim öğretim ve akademik üretkenlik gibi temel işlevlerini nitelikli bir biçimde  yerine getirebilmeleri, hem de Avrupa Birliği ile entegrasyonlarının mümkün olabilmesi için, “kalite güvencesi”nin sağlanmaları önemli bir gerekliliktir. Eğitimde kalite güvencesi ise üniversitelerin benimseyeceği, değerlendirme (assessment) ve akreditasyon  yöntemlerinin bir arada  kullanılması  ile mümkündür. [1]

Ulusal ve uluslararası akreditasyon,  sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülmelidir.

 

B.            B.        Akreditasyon Kuruluşları

Ülkemizde, bir akreditasyon yasası çıkmış olmasına rağmen, henüz yüksek öğretim kurumlarında akreditasyona yönelik bir düzenleme öngörülmemiş, ayrıca eğitim kurumları için ulusal bir akreditasyon konseyi de kurulamamıştır. Bu nedenle, ulusal düzeyde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan akreditasyon sürecinin, uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Uluslararası alanda  değişik akademik disiplinlere yönelik çalışmalar yapan önemli akreditasyon kuruluşları aşağıda sıralanmıştır.

a.       a.     3- ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology): ABD hükümeti tarafından mühendislik derecesi veren kurumları akredite etmeye yetkili tek  kurumdur. Türkiye’de Boğaziçi ve ODTÜ'nün tüm mühendilik bölümleri ABET akreditasyon sürecinden geçmiştir. [3, 8]

b.       b.     1- FEANI – (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs) Avrupa Mühendisleri Birliği’nin oluşturduğu bir akreditasyon kuruluşudur. [15]

c.       c.     4- Başta İktisadi ve İdari Bilimler olmak üzere sosyal bilimler için AACSB (American Assembly of Collegiate Schools of Business ) [7], EFMD (European Foundation for Management Development) [14] , FIBAA (Foundation for International Business Administration) [16] ve ABS (Association of Business Schools) [9] gibi akreditasyon kurumları bulunmaktadır. Özellikle işletme alanında en güçlü kurum AACSB’dir.

d.       d.     5- ABD ve Kanada İlahiyat Fakülteleri Birliği ATS (The Association of Theological Schools), 1936 yılından bu yana ABD’de akreditasyon kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Bu kuruluş YÖK tarafından da İlahiyat ve Din Bilimleri alanında akreditasyon kuruluşu olarak önerilmektedir.[11]

e.       e.     Tıp alanında ise LCME (Liaison Committee on Medical Education) ABD ve Kanada’daki Tıp Fakültesi eğitimlerini akredite etmektedir [18]. Ayrıca NCFMEA (The National Commission for Foreign Medical Education and Accreditation) [19] ve Eğitim Bakanlığı kanalı ile yabancı ülke Tıp Fakülteleri’nin standartlarının değerlendirilmesinde yardımcı olunmakta, ancak akreditasyon yapmamaktadır.

f.        f.      Veteriner hekimlik eğitimi veren kuruluşların akredite edilmesinde, ABD ve Kanada’da, Amerika Veteriner Hekimlik Birliği, AVMA (American Veterinary Medical Association) [12] 1946 yılından beri hem kendi ülkelerinde hem de diğer ülkelerde akreditasyon gerçekleştirmektedir. Avrupa’da ise, AB direktifleri doğrultusunda, 1994 yılından  beri veteriner eğitim kurumlarının akreditasyonunu, Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği, EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) [13] yapmaktadır..  Veteriner Fakültemiz, bu birliğin üyesidir ve akreditasyon için girişimler yapılmıştır

g.       g.     Eğitim Bilimleri için, Eğitim Fakültelerinin Akreditasyonuna yönelik olarak YÖK tarafından ayrıntılı bir akreditasyon süreci tanımlanmış,  bu süreç  1999 yılında  YÖK – Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi  Kapsamındaki “Öğretmen Eğitimi” dizisinin “Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon” adlı kitabında yayımlanmıştır [6,20].

 

C.            C.        Akreditasyon Ölçütleri

Değişik akreditasyon kurumlarının ortaya koyduğu ölçütler arasında tam bir birlik  olmamasına karşın, Uludağ Üniversitesi Akreditasyon Kurulu’nda yapılan değerlendirmeler sonucu, genel olarak, üniversitemizde akredite olacak bir eğitim biriminin aşağıdaki temel ölçütleri sağlaması gerekmektedir. [3, 22]

Ölçüt 1. Öğrenciler

Öğrenci ve mezunların nitelik ve performans düzeyleri, programların değerlendirilmesinde önemli bir girdi olduğundan, kurumun

a.       a.     öğrencilerinin programın hedeflerini gerçekleştirmedeki başarılarını ortaya koyabilmek için, öğrencilerini değerlendirmesi, yönlendirmesi, izlemesi,

b.       b.     diğer eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin aldıkları eğitimin  eşdeğerliğinin sağlanabilmesi için  gerekli düzenlemeleri yapması,

c.       c.     bütün öğrencilerin, programın gereklerinin tümünü yerine getirmelerini sağlaması gerekir.

Ölçüt 2. Programın Eğitsel Amaçları

Kurumun

a.       a.     misyonuna ve akreditasyon kuruluşunun  ölçütlerine bağlı olarak ayrıntılı bir eğitsel amaçlar listesi oluşturması,

b.       b.     programın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını sürekli olarak denetleyen ve bu şekilde ilgili tarafların değişen talepleri  nedeniyle ortaya çıkan  yeni ihtiyaçları  karşılamak için  programda yapılabilecek gerekli düzenlemelere olanak sağlayan süreçlerin oluşturulmasını sağlaması,

c.       c.     eğitim amaçlarını sağlayacak bir eğitim programı ve bu programı destekleyen süreçlerin oluşturulmasını sağlaması,

d.       d.     amaçların gerçekleştirildiğini gösteren ve bunları programın etkinliğini artırmak için kullanan, sürekli bir ölçme değerlendirme sisteminin kurulmasını sağlaması gerekir.

Eğitsel amaçlara ulaşabilmek, kurumsal etkinliğe bağlıdır. Kurumsal etkinlik ise, işleyiş tutarlığı, pedagojik ehliyet, öğrenci başarısı, entelektüel araştırıcılık, kişisel ve mesleki beceri, ahlaki duyarlılık, akademik özgürlük, fakülte hizmetleri ve öğrenimi teşvik eden  çevre ölçütleri ile tanımlanır. Etkin bir kurum, öğrencilerine verdiği bilgi ve beceri yığınıyla değil, gittikçe karmaşıklaşan ve küreselleşme sürecine giren bir topluma hizmet etmelerini sağlayacak şekilde bilgilendirmeyi ve eleştirel düşünce becerisi yanında her türlü iletişim yöntemiyle yetiştirmeyi hedefler.

Ölçüt 3. Program Çıktıları ve Değerlendirme

Öğretim programı, programdan mezun olanların, aşağıda sıralanan  bilgi ve beceri düzeyine  sahip olmalarını sağlamalıdır:

a.       a.     mesleki bilgileri uygulama alanına aktarabilme 

b.       b.     meslek için gerekli yaklaşım, yöntem, teknik ve modern araçları kullanabilme

c.       c.     sorunları  belirleme, formüle edebilme ve çözebilme

d.       d.     mesleki uygulamalardaki çözümlerin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini kavrayabilme

e.       e.     deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme

f.        f.      bir sistemi, öğeyi ve/veya süreci, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilme

g.       g.     mesleki ve etik sorumlulukları kavrayabilme

h.       h.     disiplinler arası  takım çalışması yürütebilme

i.         i.      etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme

j.         j.      yaşam boyu öğrenme gereksinimini kavrayabilme ve öğrenmeyi sürdürebilme

k.       k.     güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olabilme

Her programın bir değerlendirme süreci ve belgelendirilmiş sonuçları olmalıdır. Sonuçlar, programın gelişiminde ve iyileştirilmesinde kullanılmalı, misyon ve amaçlarla uyumluluğu ölçülmelidir. Bu konulardaki belgeler arasında; öğrenci evrakları, tasarım projeleri, ulusal  sınav sonuçları, mezunların performanslarını  belgeleyen anket ve araştırma sonuçları, işveren anketleri ve mezunların iş bulma oranına ilişkin veriler sayılabilir.

Ölçüt 4. Mesleki Bileşen

Programda yer alan zorunlu mesleki, mesleki seçmeli ve kültürel seçmeli alanların ve bunların göreceli olarak kredi-saat ağırlıklarının, bölüm/program hedefleri çerçevesinde tanımlanmış olması gerekir.

Ölçüt 5. Öğretim Kadrosu

Eğitim öğretim sürecinin  en önemli öğesi olan öğretim üyelerinin,

a.       a.     ders programlarını nitelikli bir şekilde yürütebilecek

b.       b.     öğrencilere yeterli miktarda danışmanlık hizmeti verebilecek ve onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek

c.       c.     programın ilgili tarafları olan kamu ve özel kuruluşlar ile gerekli ilişkileri sürdürebilecek

nitelikte ve sayıda olması gerekir.

Öğretim üyeleri, programı değerlendirme ve geliştirme açısından yeterli beceriye ve eğitime sahip olmalıdırlar. Öğretim üyelerinin yeterlilikleri, genel olarak, eğitimleri, mesleki ve eğiticilik deneyimleri, iletişim kurma becerileri, daha etkin programlar geliştirmeye olan istekleri, akademik yeterlilikleri ve mesleki kuruluşlara katılımları ile ölçülür.

Ölçüt 6. Altyapı

a.       a.     Kurumda sınıflar, laboratuarlar ve ilgili donanımların program amaçlarını sağlayacak düzeyde olması ve öğrenmeyi destekleyecek atmosferin sağlanması

b.       b.     öğretim üyesi-öğrenci  iletişimini sağlayıcı,  mesleki gelişimi ve etkinlikleri artırıcı  kolaylıkların  bulunması gerekir.

Programlar, öğrencilere yeni  bilimsel ve eğitsel araçları öğrenme ve kullanabilme olanağı sağlamalıdır. Bilgisayar ve bilgi altyapısı, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarını desteklemeye ve program amaçlarını  sağlamaya olanak tanımalıdır.

Ölçüt 7. Kurumsal Destek ve  Mali Kaynaklar

Kurumsal desteklerin  ve mali kaynakların

a.       a.     programın kalite ve sürekliliğini sağlaması,

b.       b.     iyi yetişmiş öğretim üye kadrosunu çekerek, üniversitede tutabilmeye ve onların sürekli bir gelişim içinde bulunmalarını sağlamaya yeterli olması gerekir.

 Bunlardan başka,  programların gerektirdiği olanakları elde etmek, idame ettirmek ve kullanabilmek için de yeterli düzeyde kaynak bulunmalıdır. Destek personel ve kurumsal servisler,  program ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmalıdır.

Ölçüt 8. Program Kriterleri

Her bir programın, alanı/disiplini için gerekli ve uygulanabilir olan temel ve özel ölçütleri karşılıyor olması gerekir.

Bir program ortaklaşa bir eğitim çabasına yönelikse, her ortak bileşen ayrı akredite  edilmelidir. Lisans üstü  programlar için kriterler lisans  program kriteri ile aynıdır. Ancak, lisans üstü akreditasyonda,  lisans eğitimine ek  bir yıllık eğitim ve/veya araştırma etkinliği  aranır.

 

D.           D.        Uludağ Üniversitesi’nin  Akreditasyon Açısından Bulunduğu Yer

Yukarıda tanımlanan akreditasyon ölçütlerini sağlayan öğrenci odaklı bir öğretim yaklaşımı olarak kredili eğitim sistemi, ABD, Kanada ve AB  ülkelerinde, uzun yıllardır kullanılan, ileri bir eğitim ve değerlendirme sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, üniversitemizin birçok biriminde kredili sisteme geçilmiş olup, önümüzdeki yıllarda da, başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olmak  üzere, tüm eğitim birimlerimizde kredili sisteme geçme konusundaki alt yapı ve diğer eksiklikleri tamamlamaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Eğitim programlarımız ve ders yükü toplamları, ABD ve AB ülkelerindeki uygulamalara göre, akreditasyon kriterleri çerçevesinde yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenlemenin tamamlanması durumunda, eğitim programları açısından, akreditasyonla ilgili bir sorun  kalmayacaktır. 

Programlarda yer alan derslerin tanımlanması ve derslerin istenilen içerikte ve uygulama ile  verilmesi gerekmektedir. Derslerin tümünde; bilgisayar, projektör, tepegöz gibi  araçların kullanımı teşvik edilecektir.  Bu nedenle akreditasyona aday olacak bölümler ve birimler,  öğretim üyelerini yeni bir sistemle  buluşturabilme olanağını ve bunun hazırlığını göze alarak işe başlamalıdır. Akreditasyona başvuran bölümlere servis veren diğer bölümlerin öğretim üyelerinin de, akreditasyona uyumu garanti edilmelidir. Akredite olacak bölümlere ve akreditasyon sürecine katılacak öğretim üyelerine konu ile ilgili yoğun eğitim ve destek sağlanacaktır.

Üniversitemizde, 2001 yılında başlatılan “eğitim reformu” ile, eğitimin kalitesini yükseltme, yabancı dil eğitim ve destek birimlerinin kuruluşu, alt yapıyı  güçlendirme, genç araştırıcıları destekleme, bilgisayar ve kütüphane yatırımları  gibi  akredite olmaya yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Akreditasyon süresince karşılaşılması olası sorunlardan birisi de derslik, laboratuarlar ve diğer binalarda görülebilecek bazı eksikler olabilecektir. Yangın merdivenleri,  havalandırma, güvenlik, atıkların toplanması ve uzaklaştırılması  bunlar arasında sayılabilir.

Akreditasyon sürecinin, üniversitemize ekonomik bir yük  getireceği  açıktır. Bu nedenle, akredite olmayı planlayan bölümlerin, bir ön elemeden geçirildikten sonra,  hazırlık durumlarının Rektörlüğümüzce oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmesinden sonra akredite olmak için başvurmaları sağlanacaktır.

Akreditasyon Kurumları şimdiye kadar yaptığı akreditasyon değerlendirmelerini İngilizce hazırlanan dosyalar üzerinden gerçekleştirmiştir. Üniversitemizde eğitim dilinin Türkçe olmasına karşılık,  Türkçe yanında İngilizce olarak da hazırlanması gereken başvuru dosyaları için yoğun bir işgücüne gereksinim duyulacağı açıktır.

 

E.            E.        Uludağ Üniversitesi’nde Tasarlanan  Akreditasyon  Süreci

Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde görevlendirilen bir Rektör Danışmanın Üniversite Akreditasyon Koordinatörü olarak başkanlığında, bütün Fakültelerimizden temsilcilerinin bulunduğu bir Rektörlük Akreditasyon Kurulu 2001 yılı başlarında oluşturulmuştur. Bu kurulun oluşumu ile birlikte, tüm  fakültelerimizde  Akreditasyon Komisyonları kurulmuş, Akreditasyon Kurulunda konu ile ilgili alınan kararların komisyonlara aktarılmasına başlanmıştır. Akreditasyon Kurulu, ilk önemli aşama olarak, tüm ilgilileri akreditasyon süreci konusunda  bilgilendirmek ve yol gösterici olmak amacı ile Uludağ Üniversitesi Akreditasyon El Kitabı adlı bu dokümanı  hazırlamıştır.

2001-2002 öğretim yılı sonunda akredite olmak isteyen tüm bölümler Akreditasyon El Kitabı' nda formatı verilen Öz-Değerlendirme Raporu doğrultusunda ve ilgili tüm tarafların katılımı sonucu oluşturulan vizyon ve misyonları ile program amaçlarını belirleyen belge ve formları düzenleyecekler, akreditasyon ölçütlerine göre eksiklerini ve bu eksikleri giderme planlarını hazırlayacaklardır. Bu bilgiler olabildiğince İngilizce olarak hazırlanacaktır.

Bölümler/Programlar, öğretim programlarında yer alan ilgili ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması sonucu ile elde edilen verilere göre, programlarını yenileme mekanizmalarını içeren süreçler  oluşturacaklardır. Mezunlar ile ilgili olarak,  mezunların iş bulma oranı, buldukları işteki başarı düzeyleri hakkında veri toplama ve değerlendirme sistem ve yöntemleri geliştireceklerdir.

Bölümler/Programlar tüm bu bilgilerin toplandığı bir akreditasyon dosyasını, 2001/2002 akademik yılı  Haziran ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunacaktır. Dosyaları değerlendirmeye alınacak birimler hazırlık ve akreditasyon süreçlerini Akreditasyon Kurulu ile iletişime geçerek bir takvime bağlayacaklardır.

Üniversitemizde, Rektörlük Akreditasyon Kurulu ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde  çalışan bir  “Akreditasyon Ön Değerlendirme Komisyonu” kurularak, akredite olmak üzere başvuran birimlerin ön elemeleri bu komisyon tarafından yapılacaktır.

Akreditasyon Ön Değerlendirme Komisyonu’na sunulan belgeler, bu komisyon tarafından değerlendirilerek akreditasyon için aday olabilecek birimler saptanacaktır. Bu  aşamadan sonra, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren yapılan çalışmaların tamamlanma derecesine göre ilgili birimin akreditasyonu için ilgili akreditasyon kuruluşuna başvurulacaktır.  Başvurusu  değerlendirilmek üzere ilgili akreditasyon kurumunca akreditasyon kurumlarının talep ettiği giderler karşılanarak birimlere her türlü destek verilecektir.

Temel kural olarak, “Akademik Değerlendirme” (Akreditasyon Çalışmaları), kuruluşun hazırlayacağı öz-değerlendirme (kendini değerlendirme) raporu ile “Akademik Değerlendirme”yi yapacak olan değerlendiricilerin o kuruluşa yapacağı ziyaret sonunda hazırlayacakları değerlendirme raporunu kapsamaktadır. Öz-değerlendirme raporu, değerlendiricilerin ziyaretten önce fakülte ile ilgili bilgi edinmesini sağlayacak en önemli dökümandır. Bu nedenle istenilen bilgilerin tam olarak verilmesi çok önemlidir.

 

            (Akreditasyon çalışmasının amaçları, genel olması ve sadece yönlendirici, farklılıklar ayrıca tanımlanabilir)

 

Genellikle, her bölüm, o alanda bilimsel çalışmalarıyla tanınmış konuyu ve akreditasyonu bilen kişilerden oluşan Değerlendirme Grubu tarafından ziyaret edilecektir. Değerlendirme Grubu, ilgili bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini incelemenin yanı sıra fakülte yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve mezunların çalıştığı işyeri sahipleriyle görüşme yapacaklardır.

 

 

2.                  2.         ÖZ-DEĞERLENDİRME RAPORU

Öz-değerlendirme raporu iki bölüm (Cilt) halinde hazırlanacaktır. Birinci bölüm üniversitenin/fakültenin tümünü ilgilendirmektedir ve --- kopya olarak hazırlanacaktır. İkinci bölüm ise, diploma veren her akademik bölüm/program için 4'er kopya olarak hazırlanacaktır. Tüm kopyalar ..../..../........ tarihine kadar ....................................'na teslim edilecektir. Her iki bölümde bulunması gereken bilgiler aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Öz-değerlendirme raporu iki bölüm halinde hazırlanacaktır.  İzleyen sayfada yer alan, 2.1 alt bölümünde verilen başlıklar kullanılarak akredite olacak bölüm/programın ait olduğu üniversitenin/fakültenin tümünü ilgilendiren birinci bölüm, ardından 2.2 alt bölümünde verilen başlıklar kullanılarak da akredite olacak her akademik bölüm/program için ikinci bölüm hazırlanacaktır.

 

{Esvet Açıkgöz}

 

2.1.      2.1.    İlgili Fakültenin Tümünü İlgilendiren Birinci Bölümde Bulunması Gereken Bilgiler

 Uludağ Üniversitesi ........... Fakültesi’nde  Fakülte ile ilgili bu bölümde bulunması gereken bilgilerin neler olduğu aşağıda anlatılmıştır olup, yurtlar, merkez kütüphane, mediko-sosyal hizmetler gibi konulara ilişkin bazı bilgiler üniversitenin tamamınca paylaşılabilir olduğu dikkate alınmalıdır.

I.              I.          FAKÜLTE İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

A.            A.        Genel Bilgiler

a.       a.     Fakültenin adı, yazışma adresi, telefon ve faks numaraları, varsa web sayfasının adresi

b.       b.     Fakülte Dekanının adı, soyadı ve unvanı

c.       c.     Fakülte Akreditasyon Koordinatörünün adı, soyadı, ünvanıunvanı, telefon ve e-posta adresi

 

B.            B.        Fakültenin Organizasyon Şeması

Fakültenin tüm akademik ve idari organlarını organizasyon şemasında gösteriniz. Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Akademik Kurulu'nun yapısı ve çalışma esaslarını açıklayınız.

 

C.            C.         Öğretim Elemanları ve Öğrenciler

Tüm fakülte için Ek-1'de I'de verilen Tablo 1'i I-1'i 2001-2002 Akademik Yılı için doldurunuz.

 

D.           D.        Fakültenin Mali Kaynakları

Fakültenin 2001 Mali Yılı için gelir ve harcama kalemlerini  Ek-I1'de verilen Tablo I-2a ve I-2b'ye göre belirtiniz.

 

E.            E.        Akademik Takvim

2001-2002 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi'ni belirtiniz.

II.           II.        AMAÇLAR VE ÖZ-DEĞERLENDİRME

 

A.            A.        Amaçlar

Fakültenin vizyonu ve amaçlarını ve bu amaçların fakültenin misyonu çerçevesinde ne ölçüde gerçekleştiğinin nasıl belirlendiğini somut örneklerle açıklayınız. (Bu bölüm vizyon ve misyon başlıkları ile de açılabilir).

Fakültenin, eğitsel amaçlarını ve bu amaçları nasıl belirlediğini,  belirlenen amaçlara ulaşılması için hangi olanakların nasıl sağlandığını ve öğretim programlarının sürekli iyileştirilmesine imkan sağlayan süregiden değerlendirme sistemini Ek-III 'den yararlanarak oluşturup, ayrıntılı olarak tanımlayınız. Buna göre

a.       a.     Fakültenin vizyon ve misyonu ile programların eğitsel amaçlarının nasıl örtüştüğünü,

b.       b.     Fakülte ve programlarının ilgili taraflarının kimler olduğunu,

c.       c.     Fakültenin amaçlarının saptanmasında ve gözden geçirilmesinde benimsenen süreçleri ve bu süreçlere ilgili tarafların ne ölçüde katıldığını açıklayınız. Bu konuda sağlanacak dokümanlarla, süreçlerin nasıl işlediğini, süreç sorumlularının kim olduğunu, süreçlerde çıkan kararların programın etkinliğini artırmada ne oranda kullanıldığını gösteriniz.

Bu bölümde istenen bilgileri verebilmek için Ek-III’de verilen Öğretimde Stratejik Planlama yaklaşımı kullanarak fakültenin  vizyon, misyon, hedef ve amaçları ortaya koyup, kuvvetli ve zayıf yönlerine göre kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için stratejilerinin geliştirilmesini sağlayınız.

 

A.            B.        Fakültenin Kuvvetli Yönleri

Fakültenin kuvvetli yönlerini belirtiniz. Bunların neden kuvvetli olduğunu somut örneklerle açıklayınız.

 

B.            C.        Fakültenin Zayıf Yönleri

Fakültenin zayıf yönlerini belirtiniz. Bunların önümüzdeki yıllarda iyileştirilmesi için ne gibi önlemler alındığını takvime dayalı olarak açıklayınız.

 

C.            D.        Kısa Vadeli Hedefler

Fakültenin kısa vadede temel olarak ne gibi işler ve/veya değişiklikler yapmayı planladığını takvime dayalı olarak açıklayınız.

 

D.           E.        Uzun Vadeli Hedefler

Fakültenin uzun vadede temel olarak ne gibi işler ve/veya değişiklikler yapmayı planladığını takvime dayalı olarak açıklayınız.

III.             III.      FAKÜLTENİN BİRİMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

A.            A.        Bölümler, Anabilim  Dalları ve Programlar

Fakültedeki bölümleri ve programları belirtiniz.

 

B.            B.        Yürütülen Programlar ve Verilen Unvanlar

Fakültede yürütülen lisans ve varsa yüksek lisans ile doktora seviyelerindeki tüm programlar için Ek-I1'deki 'deki Tablo I-3'ü doldurunuz.

 

C.            C.        Yöneticilerle İlgili Bilgiler

Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Program Koordinatörlerinin özgeçmişlerini aşağıdaki formata  Ek-I Form I-1’e uygun olarak ve her biri için iki sayfayı geçmeyecek şekilde veriniz.

Adı- Soyadı ve doğum tarihi

Unvanı ve görevi

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin alındığı üniversiteler, bölümler ve tarihleri

Halen bulunduğu fakültede çalışılan toplam süre (Eğer bu fakültede aralıklı olarak çalışılmışsa, başlangıç ve bitiş tarihleri de belirtilecektir)

Akademik unvanların alınış tarihleri ve alındığı üniversiteler

Bulunulan üniversite ve fakülte dışında çalışılan yerler, tarihleri ve görevler

Son beş yılda yapılan yayınlar (adlarını ve nerelerde yayınlandığını belirtiniz) ile tüm akademik yaşamı süresince yaptığı yayınlardan vereceği 5 örnek.

Üye olunan bilimsel kuruluşlar

Varsa alınan ödüller ve onursal dereceler

   10.  Görev aldığı ulusal ve/veya uluslar arası akademik ve yayın kuruluşları

   11.  Son 3 yılda verilen derslerin (lisans ve lisansüstü) adları ve haftalık ders saatleri

Öğrenci Birlik ve Klüpleri

 

Nasıl oluşturuldukları, üye sayılarını, amaç ve çalışma esaslarını, faaliyetlerini belirtiniz.

 

Spor, Kültür ve Sanat Etkinli

D.           D.        Mekan Durumu

Fakültenin mekan durumu ile ilgili olarak Ek-1'deki I'deki Tablo I-4'ü doldurunuz.

IV.         IV.      MALİ HUSUSLAR

 

A.            A.        Mali Yıl

Mali yılın ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiğini belirtiniz. Yaz Dönemi mali yıl içine dahil edilmiyorsa lütfen bu durumu bildiriniz.

 

B.            B.        Harcama Kalemleri

Yürütülen her bölüm/program için Ek-1'de I'de verilen Tablo I-5'i ayrı ayrı doldurunuz.

 

V.            V.        AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

A.            A.        Personel

Yürütülen her bölüm/programdaki tam ve yarı zamanlı akademik ve idari personel sayılarını Ek-1'deki I'deki Tablo I- 6'yı uygun olarak ayrı ayrı doldurunuz.

 

B.            B.        Akademik Yükseltme ve Unvanlar

a.       a.     Akademik yükseltmelerde uygulanan “kriterleri” her unvan kademesi (profesör, doçent ve yardımcı doçent) için belirtiniz.

b.       b.     Öğretim elemanlarının yıllık performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan kriterleri açıklayınız. Araştırma Görevlisi kadrolarına nasıl atama yapıldığını ve yıllık performanslarının nasıl değerlendirildiğini açıklayınız.

 

c.       c.     Öğretim elemanlarının maaş esaslarını (derece, kademe) açıklayınız.

 

Ek-1'de I’de  verilen Tablo I-7 a-c'yi, üniversitenin tümü, her bölüm/program için ayrı ayrı doldurunuz.

 

C.            C.        Öğretim Elemanlarının İş Yükü

Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim, ek ders, akademik danışmanlık, idari ve araştırma ile ilgili yüklerini belirlemede kullanılan kriterleri ölçütleri belirtiniz.

 

D.           D.        İngilizce İletişim

İngilizce seçmeli /zorunlu hazırlık sınıfı eğitiminin verildiği bölümlerdeki Öğretim öğretim elemanlarının, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde Yabancı dil’i ve özellikle İngilizce'yi etkin bir biçimde kullandıklarını belirlemek için varsa fakülte yönetimi tarafından kullanılan başvurulan  objektif  yöntemleri açıklayınız.

 

E.            E.        Bilimsel Toplantılar ve Seyahat

Öğretim elemanlarının, kongre, konferans ve toplantılara katılma isteklerinin değerlendirilmesinde uygulanan yöntemleri ve bu amaçla verilen teşvikler ve mali desteğin nasıl belirlendiğini belirtiniz  açıklayınız .

 

F.             F.        Danışmanlık ve Araştırma Politikaları

Öğretim elemanlarının, üniversite dışı kurumlara verdiği danışmanlık hizmeti, yaptığı araştırma, test, uygulama çalışmaları ve sürekli eğitim merkezinde verdiği kurslar için uygulanan kuralları açıklayınız.

 

VI.         VI.      DESTEK BİRİMLERİ SOSYAL, KÜLTÜREL VE DESTEK HİZMETLERİ / BİRİMLERİ

 

A.            A.        Bilgisayar Olanakları

a.       a.     Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut var olan bilgisayar ekipmanlarının donanımlarının dökümünü         yapınız ve bunların kullanım amaçlarını belirtiniz. Mevcut Bu sistemlerinin bakımı, yenileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili önümüzdeki yıllarda yapılması düşünülen çalışmaları takvime dayalı olarak açıklayınız.

b.       b.     Bilgisayar veya bilgisayar ağlarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesinde, öğretim elemanlarına ve öğrencilere yardımcı olabilecek servisler hakkında bilgi veriniz.

c.       c.     Öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya bilgisayar sayılarının ve bunların ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz.

d.       d.     Öğretim elemanları ve öğrencilerin ne kadar süre ile bilgisayar kullandığının nasıl belirlendiğini açıklayınız. Son üç yılda bilgisayar kullanımının kullanımındaki nasıl değiştiğideğişiklikler hakkında bilgi veriniz.

e.       e.     Uzaktan Eğitim sistemine uygun bilgisayar donanım ve kullanım olanaklarını açıklayınız.

 

B.            B.        Kütüphane Olanakları

a.       a.     Kütüphane ile ilgili bilgiler için Ek-1'de I'de verilen Tablo I-8a,b'yi doldurunuz.

b.       b.     Kütüphane binası ile ilgili bilgi veriniz (Birden fazla kütüphane olması durumunda her biri için ayrı bilgi verilecektir.)

c.       c.     Öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar veritabanı olup olmadığını belirtiniz. Varsa kısaca açıklayınız.

d.       d.     Öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanımına açık referans bölümü olup olmadığını belirtiniz. Varsa kısaca açıklayınız.

e.       e.     Online Elektronik ortamda (on-line) ulaşılabilen veritabanları ve kitaplar ................. hakkında bilgi veriniz.

f.        f.      Öğretim üyelerinin eğitim-öğretim ile ilgili kitap veya dergiyi kütüphaneye nasıl aldırma kları işlemleri hakkında bilgi veriniz.

g.       g.     Kütüphanenin çalışma saatlerini belirtiniz.

h.       h.     Kütüphane personeli ile ilgili bilgi veriniz.

i.         i.      Kütüphanenin oturma kapasitesini belirtiniz.

Diğer öğrenme kaynakları (harita, video kaset, film, mikrofilm, VCD, DVD, internetInternet) hakkında bilgi veriniz.

 

 

C.            C.        Burs Olanakları

Üniversitenin ve diğer kurumların öğrencilere vermek istediği bursların duyuru, başvuru ve takip işlemlerini yapacak herhangi bir birimin olup olmadığını ve bu bursların verilmesine  ilişkin ölçütleri açıklayınız.

 

D.           D.        Yurt Olanakları

Üniversitede, yurtların mevcut olup olmadığını; varsa fiziki varsa,  aşağıda sıralandığı biçimde, olanaklarını imkanlarını ve öğrencilerin yurtlara kabul edilme koşulları ile ve yurt ücretlerini açıklayınız.

a.       a.     toplam alan

b.       b.     oda sayısı

c.       c.     oda alanı

d.       d.     odalarda kalan kişi sayısı

e.       e.     Sağlanan banyo-mutfak-çamaşırhane v.b. kolaylıklar

f.        f.     

E.            E.        Mediko Sosyal Hizmetleri

Üniversitede revir olup olmadığını, varsa revirin imkanlarını (tıbbi ekipmandonanım, doktor ve hemşire sayıları, toplam alan, oda ve yatak sayıları, v.b.), öğrencilerden tedavileri için ücret alınıp alınmadığını açıklayınız.

 

F.             F.        Öğrenci Kültür ve Sanat Toplulukları

Nasıl oluşturuldukları, üye sayılarını, amaç ve çalışma esaslarını, etkinliklerini belirtiniz.

 

G.           G.       Spor, Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Son bir yıl içinde fakültede yapılan spor, kültür ve sanat etkinliklerini belirtiniz.

 

H.           H.        Kariyer Planlama ve Mesleki Yerleştirme Birimi

Üniversitede kariyer planlama ve mesleki yerleştirme biriminin olup olmadığını, varsa bu birimin son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri belirtiniz.

VII.      VII.    KAYITLI / MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI

Bunlarla ilgili olarak Ek-1'de I'de verilen Tablo I-9 a,b 'u ‘yi fakültenin tümü ve her bölüm/program için ayrı ayrı doldurunuz.

VIII.   VIII.  LİSANS PROGRAMLARINA KABUL VE MEZUNİYET KOŞULLARI

 

A.            A.        Öğrencilerin Kabulü

a.       a.     T.C. uyruklu öğrenciler için ÖSYS ve varsa yetenek sınavı ile öğrenci kabul koşullarını tanımlayınız.

b.       b.     T.C. uyruklu öğrenciler dışındaki öğrenciler için uygulanan kabul koşullarını belirtiniz.

c.       c.     Başka üniversitelerdeki ............ Fakülteleri’nden fakültenize yatay geçiş yapılması için uygulanan kabul koşullarını belirtiniz.

d.       d.     Yatay geçişle kabul edilen öğrenciler için Ek-1'de I'de verilen Tablo I-10'u doldurunuz.

e.       e.     Kendi fakülteniz içerisinde bir programdan diğer bir programa  dikey geçiş için uygulanan koşulları belirtiniz.

a.a.      Başka üniversitelerdeki Fakülteleri’nden fakültelerden fakültenize dikey geçiş yapılması için uygulanan koşulları belirtiniz.

f.        f.      Dikey geçişle kabul edilen öğrenciler için Ek-1'de I'de verilen Tablo I-11'i doldurunuz.

g.       g.     Fakültenizden kayıt sildirerek ayrılan öğrencilerle ilgili olarak Ek-1'de I'de verilen Tablo I-12'yi doldurunuz.

 

B.            B.        Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için gerekli minimum kredi sayısını ve genel not ortalamasını her program için belirtiniz.

IX.         IX.      LİSANÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL VE MEZUNİYET KOŞULLARI

 

A.                A.        Öğrencilerin Kabulü

Öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde kullanılan koşulları açıklayınız. Fakültenizdeki Anabilim Dallarında lisansüstü eğitime başlayan öğrencilerden lisans derecesini fakültenizde tamamlayanların yüzdelerini bölüm bazında belirtiniz.

 

B.                B.        Mezuniyet Koşulları

a.       a.     Lisansüstü programları tamamlamak için gerekli kredi sayısı nedir?

b.       b.     Tez, dönem ödevi gibi çalışmalar yapmak gerekli midir? Açıklayınız.

X.            X.        MEZUNLARLA İLETİŞİM

a.       a.     Mezunlara iş bulmak amacıyla kamu ve özel sektörle ne gibi işbirliği yapıldığını açıklayınız.

b.       b.     Mezunlarla iletişim kurma amacıyla bir birimin oluşturulup oluşturulmadığı hakkında bilgi veriniz. Böyle bir birim varsa, mezunların ne kadar sürede iş bulduklarını ve ne kadarının kendi alanında çalıştığını belirtiniz.

 

 

2.2.      2.2.    Bölüme / Programa Yönelik İkinci Bölümde Bulunması Gereken Bilgiler  

Bu bilgiler, her bölüm/program tarafından ayrı olarak hazırlanacaktır. Bu bölümde bulunması gereken bilgilerin neler olduğu aşağıda anlatılmıştır.

I.              I.          AMAÇLAR VE ÖZ-DEĞERLENDİRME

 

A.            A.        Bölümün/Programın Kısa Geçmişi ve Yeri

Bölümün/programın geçmişte gösterdiği gelişmeler ve şimdiki konumu ile geçmişte gösterilen gelişmelerin  belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye katkılarını belirtiniz. (Bölümün/programın hedeflerinin gerçekleşmesine ilişkin olumlu ya da olumsuz beklentileri de bu bölümde belirtiniz.)

 

B.            B.        Bölümün/Programın Amaçları

Bölümün/programın, eğitsel amaçlarını nasıl belirlediğini, değerlendirdiğini; belirlediği amaçlara ulaşmasına ne tür imkanları nasıl sağladığını ve öğretim programının sürekli iyileştirilmesine yönelik  süregiden değerlendirme sistemini Ek-III 'den yararlanarak oluşturup, ayrıntılı olarak açıklayınız.

Bölümün/programın vizyon ve misyonu ile programın eğitsel amaçlarının nasıl örtüştüğünü,

a.       a.     Öğretim programının ilgili taraflarının kimler olduğunu,

b.       b.     Programın eğitsel amaçlarının saptanmasında ve gözden geçirilmesinde benimsenen süreçleri ve ilgili tarafların bu süreçlere ne ölçüde katıldığını açıklayınız. Bu konuda sağlanacak dokümanlarla, bu süreçlerin nasıl işlediğini, süreçlerde çıkan kararların programın etkinliğini artırmada nasıl ve ne oranda  kullanıldığını gösteriniz.

Bu bölümde istenen bilgileri verebilmek için Ek-III’de verilen yaklaşımı kullanarak programın vizyon, misyon, hedef ve amaçları ile stratejilerinin geliştirilmesini sağlayınız.

 

C.            C.        Bölüm Amaçlarının Değerlendirilmesi

Bölüm tarafından belirlenen amaçların ne ölçüde gerçekleştiğinin nasıl belirlendiğini somut örneklerle açıklayınız.

 

A.            D.        Bölümün/programın Kuvvetli Yönleri

Bölümün/programın kuvvetli yönlerini belirtiniz. Bunların neden kuvvetli olduğunu somut örneklerle açıklayınız.

 

B.            E.        Bölümün/programın Zayıf Yönleri

Bölümün/programın zayıf yönlerini belirtiniz. Bunların önümüzdeki yıllarda iyileştirilmesi için ne tür  önlemler alındığını takvime dayalı olarak açıklayınız.

 

C.            F.        Kısa Vadeli Hedefler

Bölümün/programın kısa vadede, temel olarak, ne gibi işler ve/veya değişiklikler yapmayı planladığını  bir takvime dayalı olarak açıklayınız. Bu bölümde;

a.       a.     Eğitim-öğretim açısından bölümün/programın öğrencilerine, akademik ve mesleki açılardan kazandırmayı hedeflediği nitelikleri,

b.       b.     Özgün ve yenilikçi bilgi üretimi (araştırma) ile bu üretimin yayılması (yayın) açısından hedeflenen uluslararası düzey ile hedeflenen bu düzeyin sayısal ve karşılaştırmalı bilgiler çerçevesinde somut bir ifadesini,

c.       c.     Bölümün/programın yarattığı bilgi birikimi ve becerilerin (uygulama), ülke ekonomisi ve toplumsal gelişmeye yaptığı/yapacağı katkıları,

d.       d.     Eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri açısından, bölümün/programın toplum genelinde (çevre ile olan ilişkiler) hedeflediği katkıları  belirtiniz.

 

D.           G.       Uzun Vadeli Hedefler

Bölümün/programın uzun vadede, temel olarak, ne gibi işler ve/veya değişiklikler yapmayı planladığını bir takvime bağlı olarak açıklayınız. (F maddesinde sözü edilen konu maşlıkları bu bölüm için de geçerlidir.)

II.           II.        BÖLÜMLE İLGİLİ BİLGİLER

 

A.            A.        Öğrenci Sayıları

Bölüme kayıtlı olan öğrenci sayıları ile mezun sayılarını Ek-II’deki Tablo II-1’ile belirtiniz.

 Ayrıca öğrenci profilini, lisans ve lisansüstü düzeylerde açıklayınız.

Lisans düzeyinde,

a.       a.     Öğrenci giriş profili için Ek-II’deki Tablo II-2’yi

b.       b.     ÖYS taban ve tavan puanları, kontenjanlar, -varsa- hazırlık sınıfını başarma yüzdesi için  Ek-II’deki Tablo II-3’ü,

c.       c.     Bölümün/programın tercih sıralamasında en yüksek, en düşük ve ortalama öğrenci  tercihleri için Ek-II’deki Tablo II-4’ü,

d.       d.     Lisans düzeyinin her yılındaki (dört yıl boyunca ayrı ayrı) başarı istatistiği için  (varsa yüksek derece ve onur derecesi almış – başarısız ve/veya ilişkisi kesilen öğrencilerin yüzdeleri ile birlikte) Ek-II’deki Tablo II-5’i

e.       e.     Öğrencilerin kayıt oldukları programları bitirme süreleri için Ek-II’deki Tablo II-7a,b,c ’yi

Lisansüstü düzeyde ise   

a.       a.     Son dört akademik yıl itibariyle öğrenci sayıları ve toplamları için  Tablo II-6’yı,

b.       b.     Tezlere dayalı olarak öğrenci başına yapılan ulusal ve uluslararası yayın sayıları için  Tablo II-8’i  doldurunuz.  

Ayrıca, LES, Yabancı Dil vb. gibi programa kayıt için kullanılan ölçütleri belirtiniz.

 

B.            B.        Verilen Unvanlar

Fakülte, Bölüm ve Programı  bitirenlere verilen unvan(lar)ı belirtiniz.

 

C.            C.        Kredinin Tanımı

Kredinin tanımı için aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Eğer kredinin tanımı fakültenizde başka şekilde tanımlanıyorsa, o tanımı veriniz.

Bir dersin sömestre kredisi, bir dönemde (final sınavları hariç) haftada ......... dakikalık .......... kuramsal ders saatini ve/veya ......... ’şer dakikalık ......... laboratuar/uygulama  ve benzeri çalışmaların  haftalık ders saatinin tamamını / yarısını belirtir.

Öğrencilerin bir dönemde alabilecekleri minimum ve maksimum kredi ve/veya ders sayılarını belirtiniz.

 

D.           D.        Lisans Ders Programı

Öğretim programının yapısı ve içeriği ile ilgili olarak, programın özellik ve nitelikleri; verilen eğitimin kapsamı, derinliği ve çeşitliliği; öğretim etkinliğinin iç tutarlılığı; arzu edilen nitelikte öğrenciyi çekebilmeye yönelik düzenlemeler; akademik personelin uzmanlıkları ile öğretim programı arasındaki uyum ile Lisans derecesi alabilmek için gereken toplam kredi sayısını belirtiniz. Bölüm tarafından verilen ve bölüm dışından alınan zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu ve adı), yıl ve yarıyıl bazında kredileri ile belirtiniz.

Son 3 yılda ders programında yapılan değişiklikleri ve nedenlerini sıralayınız. Bölüm tarafından verilen derslerle ilgili olarak Ek-II’deki Tablo II-9’u doldurunuz.

 

E.            E.        Lisans Düzeyindeki Derslerin Öğretim Programı

Bölüm ve Bölüm dışından verilen lisans düzeyindeki zorunlu ve seçmeli derslerin içeriklerini Tablo II-10’a göre hazırlayınız.

 

F.             F.        Lisansüstü Ders Programı

Varsa, yüksek lisans ve/veya doktora derecesi alabilmek için gerekli toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu ve adı), yıl ve yarıyıl bazında kredileri ile belirtiniz. Yüksek lisans derecesi için derslerin yanı sıra tez hazırlamanın gerekli olup olmadığını açıklayınız.

Bölüm/program tarafından verilen lisansüstü derslerle ilgili olarak Ek-II’deki Tablo II-9 örneğini kullanınız.

 

G.           G.       Lisansüstü Düzeyindeki Derslerin İçerikleri

Bölüm ve bölüm dışından verilen lisansüstü düzeydeki zorunlu ve seçmeli tüm derslerin içeriklerini Ek-II’deki Tablo II-10’deki örneğe göre hazırlayınız.

 

H.           H.        Mezuniyeti Onaylama

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için gereken kredi sayısını alıp, not ortalamasını tutturduğunu kontrol eden kişi veya kişilerin kimler olduğunu unvanları ile birlikte yazınız.

 

İ.              I.          Yatay/Dikey Geçiş

Yatay ve/veya dikey geçişle gelen öğrencilerin geldikleri üniversitelerde almış oldukları derslerin bölümünüz tarafından kabul edilmesinde uygulanan kriterleri açıklayınız.  Bu işlerden sorumlu kişi veya kişilerin kimler olduğunu unvanları ile birlikte belirtiniz.

 

J.             J.         Danışmanlık Sistemi (Öğrenciye Destek ve Rehberlik)

Lisans öğrencilerinin  derslerini belirlemede kendilerine yol gösterici olmak amacıyla danışmanlık sistemini  ve bu sistemin ne şekilde çalıştığını açıklayınız.

Destek ve Rehberlik konularında bölümün/programın yaklaşımını ve bu yaklaşımın

a.       a.     hedefler, amaçlar ve öğrenci profili ile tutarlılığı;

b.       b.     yeni öğrencilere bölümün/programın tanıtımı için düzenlenen etkinlikler;

c.       c.     kayıt sırasında ve dönem içi verilen akademik danışmanlık hizmetleri;

d.       d.     öğrencilere sağlanan moral ve maddi destek;

e.       e.     mesleki bilgilendirme ve yönlendirme konularında verilen rehberlik hizmetleri

gibi hususlar açısından bölümün/programın hedef ve amaçlarına ne derece uyumlu  olduğunu açıklayınız.

 

K.           K.        Yazılı ve Sözlü İletişim

Lisans eğitimi süresince, öğrencilerin Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce), yazılı ve sözlü iletişimini geliştirebilmek için ne gibi eğitim-öğretim etkinlikleri uygulandığını açıklayınız.

Bu amaçla üniversitede verilen zorunlu ve seçmeli ders(ler)in neler olduğunu ve bu derslerde yazılı rapor ve/veya sözlü sunu yapılıp yapılmadığını açıklayınız.

 

L.            L.        Bilgisayar Deneyimi

Derslerde gerekli bilgisayar yazılımı geliştirme ile paket program kullanım düzeyini ve ne tür programlar kullanılabildiğini  açıklayınız.

 

M.         M.        Programın Hedeflenen Sonuçları

Programın öğretme ve öğrenme hedeflerinin,  öğretim elemanları ile öğrenciler tarafından ne oranda anlaşılabilir olduğunu belirtiniz.

 Öğrencilere kazandırılan niteliklerin, “beceriler”, “mesleki yetkinlik”, “çok yönlülük”, “ileri çalışmaya hazırlama”, “ gelişmeye açıklık”  kapsamında  etkinliğini  inceleyiniz. 

 

N.           N.        Yenilikçi Özellikler

Öğretme ve öğrenmede son gelişmelerin izlenmesi; disiplinler ve disiplinler arası gelişmelerin izlenmesi; akademik personelin araştırma ve danışmanlık etkinlikleri; iş yaşamına yönelik mesleki deneyim kazandırılması gibi hususları belirtiniz.

 

O.           O.        Öğretme, Öğrenme ve Değerlendirme

Öğretme, öğrenme ve değerlendirme yaklaşımları çerçevesinde,

a.       a.     öğretme ve öğrenme etkinlikleri (kuramsal, uygulamalı ve deneysel olarak)

b.       b.     öğretme ve öğrenme  yöntemleri (proje, seminer, ödev, ders dışı öğrenim)

c.       c.     öğretim materyalleri; bağımsız öğrenim ve bilgi, kavrama, uygulama, analiz sentez, değerlendirme düzeylerinde davranışlarla mesleki etik ve entellektüel yetenekler kazandırmaya yönelik etkinlikler

d.       d.     öğretme ve öğrenmede öğrenci katılımının sağlanması

e.       e.     öğrencilerin değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler ve notlandırma sistemleri”

gibi hususların, öğrencilerin alanları konusunda ulaşmış oldukları bilgi düzeyine ve sınıf profiline uygunluğunu belirtiniz.

 

P.             P.        Öğrenci Gelişimi ve Başarısı

a.       a.     Daha önce  Ek-II Tablo II-5 ve Tablo II-6’da verilen Lisans ve Lisansüstü öğrenci profilinin bölüm hedeflerine uygunluğunu,

b.       b.     Başarı istatistiklerini (onur öğrencileri, başarılı, başarısız  öğrenciler, ilişiği kesilenler, genel dereceler ve yorumları),

c.       c.     Bölüm mezunlarının akademik derece, işe yerleşme ve kariyer bakımından nasıl izlendiğini   belirtiniz.

 

III.        III.      LABORATUAR OLANAKLARI İLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KAYNAKLARI

 

A.                A.        Laboratuarların Listesi

  Bölümdeki laboratuarların adlarını, amaçlarını, öğrenci kapasitelerini ve diğer bilgileri Ek-II Tablo II-11 de belirtiniz. Diğer bölümlerle ortak kullanılan laboratuar varsa açıkça belirtiniz.

 

B.            B.        Laboratuarlar İle İlgili Bilgiler

            Her bir laboratuar için

a.       a.     Laboratuarda bulunan cihaz, demirbaş ve kullanılan materyalin listesini,

b.       b.     Laboratuarda yapılan deneylerin adlarını, kısa amaçlarını ve yapılış yöntemlerini,

c.       c.     Laboratuarların, hangi  dersler  için  ne  sıklıkta  kullanıldığını  ve  deneylerin  kimler  tarafından yaptırıldığını,

d.       d.     Laboratuarda çalışma kurallarını ve alınan güvenlik önlemlerini   belirtiniz.

 

C.            C.        Var Olan Laboratuarlardaki Eksiklikler

            Her bir laboratuar için

a.       a.     Laboratuarın Bölümün/programın hedef ve amaçları ile uyumluluğunu,

b.       b.     Kısa  ve  uzun  vadeli  ihtiyaçları  ve  bu  ihtiyaçların  hangi  kaynaklar  yardımıyla giderilmesinin planlandığını belirtiniz

c.       c.    

D.           D.        Kurulması Planlanan Laboratuarlar

   Bölümün/programın eğitim planındaki hedeflere ulaşmada gerekli olan fakat şu anda varolmayan her bir laboratuar için

a.       a.     Laboratuarda bulunması gereken cihaz, demirbaş ve materyalin listesini,

b.       b.     Hangi derslerde ve ne sıklıkta kullanılacağını,

c.       c.     Kurulması planlanan tarihi,

d.       d.     Hangi parasal kaynaktan faydalanılmasının planlandığını belirtiniz.

e.       e.    

E.            E.        Laboratuar Bakım ve Servis Hizmetleri

Varolan laboratuarlardaki cihazların servis ve bakımının kimler tarafından ne sıklıkta yapıldığını, varsa  bu  konudaki  eksiklikleri ve bu eksikliklerin nasıl giderilmesinin planlandığını belirtiniz.

IV.         IV.      ÖĞRETİM ELEMANLARI VE DESTEK PERSONEL PROFİLİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.       1.     Ek-II’deki Tablo II-12’yi bölüm/programda görevli profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve okutman düzeyindeki öğretim elemanları için doldurunuz.

2.       2.     Profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve okutman düzeyindeki öğretim elemanlarının ders yüklerini özetleyen Ek-II’deki Tablo II-13’ü, 1998-99(Sonbahar, İlkbahar, Yaz), 1999-2000 (Sonbahar, İlkbahar, Yaz), 2000-01(Sonbahar, İlkbahar Yaz) 2001-2002 (Sonbahar, İlkbahar) dönemleri için ayrı ayrı doldurunuz.

3.       3.     Bölümdeki/programdaki öğretim elemanları ile araştırma görevlilerinin özgeçmişlerini Ek-II deki Form II-1’e göre hazırlayınız

4.       4.     Bölümde/programda bulunan destek personelin yaptıkları işe göre dağılım ve sayıları belirtilir.

5.       5.     Burada ayrıca,

a.       a.     diğer üniversite ve kurumlardan bölüme/programa ders vermeye gelenler ve bu bölümden/programdan dışarıya ders vermeye gidenlerin dağılım ve sayılarını;

b.       b.     son dört yıl için bölümdeki/programdaki doktoralı akademik personel başına düşen yurtiçi ve yurtdışı yayın ve bildiri sayılarını

c.       c.     son dört akademik yılda akademik personelce alınan doktora derecelerinin bölüm içi ve dışı dağılımını

d.       d.     son dört yılda kazanılmış önemli ulusal ve uluslararası başarı ve ödülleri

e.       e.     Bölümün/programın son dört yılda varsa öğrenci değerlendirme sonuçları da belirtiniz.

6.       6.     Yukarıda açıklanan konuların, bölüm/program hedef ve amaçlarına olan uygunluk derecesini belirtiniz.

V.            V.        ARAŞTIRMA DEĞERLENDİRMESİ

Bölümün/programın araştırıcı varlığı, bu araştırıcıların yaptığı çalışmaları, yayınlarının niteliğini ve araştırma kalitesini  değerlendiriniz.

 

A.            A.        Genel Personel Profili

Tüm akademik personel sayısı; son dört yıldır bölümde görevli akademik personel sayısı; son dört yıl içinde bölüme katılan akademik personel sayısı; doktora eğitimini tamamlamış araştırma görevlisi sayısı; doktora eğitimini tamamlamamış araştırma görevlisi sayısı; teknisyenler ve diğer destek personel sayıları Ek-II Tablo II-14 deki cetvel ile gösteriniz.

 

B.            B.        Değerlendirmeye Katılan Personel

a.       a.     Yayınları sunulan akademik personeli,  Ek-II Tablo II-15 deki form içinde  gösteriniz.

b.       b.     Öğretim üyelerinin adı ve soyadlarını, doğum yılı, ünvanı, en son terfi ettiği tarihi, çalışma statüsü; göreve başlangıç tarihini, özel görevi olup olmadığını, denetimi altındaki araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrenci sayıları ve değerlendirmeye sunduğu yayınlarındaki diğer yazarların sayılarını,   Ek-II Tablo II-16 ile gösteriniz.

 

C.            C.        Değerlendirmeye Katılan Yayınlar

Bölümün/programın araştırma performansının değerlendirilmesinde başlıca kriteri oluşturan yayınları  Ek-II Tablo II-17’deki form ile belirtiniz.

 Değerlendirmeye katılan her akademik personel, kendisi tarafından seçilen 5 yayınını sunacaktır. Bu yayınların, değerlendirme döneminde yapılan yayınlar olması gereklidir. Değerlendirme ilk kez yapılıyor ise araştırıcının tüm yayınları sunulabilir. Belgelerde, yayının türü, derginin ismi, varsa diğer yazarların isimleri, kitap vb. yayınlarda yayın tarihi, yayın numarası ve yayın yerini belirtiniz..

Yayınların sınıflandırılmasında, her disiplin kendine özgü yöntemi seçecektir. (Örneğin Fen ve Mühendislik  grupları için yayınlar; yurt içi ve yurt dışı yayınlar olarak iki ana gruba ayrılabilir. Yurt içi yayınlar da, hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri, bildiriler, raporlar, kitaplar vb. alt gruplara bölünebilir.  Yurt dışı yayınlarda, araştırma makaleleri TÜBİTAK kriterlerine göre A, B ve C grubu dergilerde yayınlanan her türlü yayınlar (araştırma makalesi, tam makale, kısa makale, editöre notlar, derlemeler veya vaka takdimleri), uluslararası sunulu veya poster bildirileri, “workshop” metinleri ve raporlar olarak değişik alt gruplara ayrılabilir.)

 

D.           D.        Öğrenciler ve Dereceler

 Değerlendirme kapsamındaki dönem için, her yılın ilk günü itibariyle (1 Ocak) toplam lisansüstü öğrencilerinin  sayısı saptayınız ve Ek-II Tablo II-18’de gösteriniz.. Ayrıca, her yıl tamamlanan tez sayıları ve çalışmaların isimlerini  belirtiniz.

 

E.            E.        Yurtiçi ve Yurtdışı Araştırma Kaynakları

Ek-II Tablo II-19 içinde yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan destek alan öğrencilerin sayıları belirtiniz.

Bölümün/programın değerlendirme dönemi süresince üniversite dışından  araştırma, proje ve benzeri çalışmalar için sağladığı gelirleri iki alt başlıkta sununuz. Bunlardan ilkinde, destek kaynaklarının sayısı ve sağlanan gelirlerin toplam tutarı; diğerinde ise,  bu  çalışmalardan  üretilen makale, kitap, tebliğ, patent, vb. çıktıların isimlerini her yıl için ayrı ayrı  belirtiniz.

 

F.             F.        Araştırma Kültürü ve Çevresi

Bu bölümde daha önce ayrıntıları ile verilen aşağıdaki bilgileri, son dört yıl için çok kısa olarak özetleyiniz.

a.       a.     Araştırmaların ve yayınların yoğunlaştığı konular,

b.       b.     Bilimsel yayına dönük araştırma ve projelerin sayısı,

c.       c.     Yeni katılan elemanlar ve gerçekleşen terfiler,

d.       d.     Lisansüstü programlar ve öğrenci sayıları,

e.       e.     Bilgisayar donanımı ve teknolojik alt yapı geliştirilmesi,

f.        f.      Disiplinler arası etkinlikler,

g.       g.     Üniversitedeki diğer lisansüstü programlara bölüm tarafından verilen destekler,

h.       h.     Düzenlenen konferans ve bilimsel toplantılar.

 

2.3  FAKÜLTE VE BÖLÜMLER TARAFINDAN HAZIRLANMASI GEREKEN EK BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

Bu dokümanda sözü edilen  Öz-Değerlendirme Raporu kapsamında hazırlanan bilgi ve belgelerin dışında, genelde uluslar arası herhangi bir akreditasyon değerlendirme grubunun, Ziraat ............. Fakültesini ve bölümleri ziyareti sırasında incelemesi için aşağıdaki dokümanların ayrıca sunulması gerekmektedir. Bu nedenle 2001-2002 akademik yılında aşağıdaki dokümanların hazırlanması tamamlanacaktır.

1.        1.      Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Bölüm Akademik Kurulu’nun son 4 yıl içerisinde  1998, 1999, 2000 ve 2001 yılları içerisinde yapmış olduğu toplantıların tutanakları ve kararları,

2.        2.      Derslerde kullanılan temel kitaplar,

3.        3.      Her ders için aşağıdaki bilgileri içeren ayrı bir dosya,

a.       a.     Dersin içeriği, (Ek-II Tablo II-20’deki formata uygun olarak)

b.       b.     Sınav soruları ile en iyi, en kötü ve ortalama not alan öğrencilerin sınav kağıtları,

c.       c.     Derslerde verilen her türlü ödev, dönem projesi, vb. ile bunlardan en iyi, en kötü ve ortalama not alan öğrencilerin çalışmalarından örnekler,

d.       d.     Varsa, laboratuar raporları

e.       e.     Ders notları